Kirjuta meile
  • −30%
Kapo elektriline sääsetõrjeaparaat 45 ööd

Kapo elektriline sääsetõrjeaparaat 45 ööd

6,93 € 9,89 €
EAN: 3365000029985

Hävitab ja peletab eemale sääsed ja teised lendavad putukad isegi siis, kui aknad on lahti ja tuled põlevad.

Kasutamiseks siseruumides: magamistoas, eluruumides, köögis jne.

Kaasas 1 täitepudel, mis toimib 45 ööd 8 tundi öö jooksul.

Lõhnatu, pikaajalise ja ennetava toimega.

Kasutamine. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Kasutada ühte sääsetõrjevahendit kuni 12 m² suuruses ruumis. Keerata lahti täitekork. Asetada pudelike aparaati täpselt püsti, seejärel keerata kinni. Ühendada 220 V pistikuga. Toime algab umbes 15 min. peale sisselülitamist. Toime lõpetamiseks võtta aparaat pistikust välja ja õhutada ruume 15 min. 

See toode pole mõeldud kasutamiseks inimestele (kaasa arvatud lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed; kellel pole vastavaid kogemusi ja teadmisi, kui neid ei juhendata või kui neile ei ole antud esmaseid instruktsioone seadme kasutamise kohta isiku poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest.

Tuleb kontrollida, et lapsed selle seadmega ei mängiks.

3365000029985

Toimeaine: pralletriin (CAS 23031-36-9): 8,7 g/kg

Koostis: süsivesinikud, C14-C19, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, aromaatsed ühendid <2%.

ETTEVAATUST. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kemikaal või tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Sensitiivsed inimesed (lapsed, astmaatikud jne.) peavad kasutama kaitsevahendeid. Ägedate mürgistusjuhtumite korral helistada Mürgistusteabekeskuse lühinumbrile 16662. Kinni katta või eemaldada akvaariumid ja loomapuurid.

Enne vahendi kasutamist lülitada välja akvaariumipumbad. Mitte asetada seadet kardinate juurde, mitte seadet kinni katta.

Toode on soovinimekirja lisatud