Kirjuta meile
  • −30%
KAST 12tk! Kapo putukamürk lendavad ja roomavad...

KAST 12tk! Kapo putukamürk lendavad ja roomavad 300 ml

50,24 € 71,77 €
EAN: 3365000030318

Hävitab ja peletab pikaks ajaks eemale lendavad ja roomavad putukad: sääsed, kärbsed, kimalased, koid, toidulestad, herilased, prussakad, tarakanid, ämblikud, sipelgad, kirbud, lutikad, harilikud majasoomukad jne.

Ennetav ja hävitav toime.

Mõjub koheselt.

Püreetriga.

Lõhnata.

Ei määri.

Kasutamine: Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Lendavate putukate hävitamiseks: Pihustada lae poole igas suunas pikemate vajutustega. 5 sekundit on 12 m² suuruse ruumi puhul piisav. Pikaajaliseks kaitseks pihustada tõrjevahendit uksepiitadele ja aknaraamidele, kardinatele, kangastele või muudele pindadele, kuhu putukad võivad maanduda.

Roomavate putukate hävitamiseks: Pihustada otse ligikaudu 30 cm kauguselt putukatele või nende radadele ja pesadele (põrandaliistudele, tühjadesse prügimahutitesse, kraanikausside alla). Koostise tõrjeomadused hoiavad putukate naasmise ära kuni 3 kuu jooksul.

Aerosooli tuleb enne kasutamist alati raputada. Tõrje peatamiseks õhutada ruumi kuni 15 minutit ja loputada töödeldud pinnad. 

ETTEVAATUST!
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
3365000030318

Toimeained: 1 (R)-Trans fenotriin (CAS 26046-85-5): 0,52g/kg, tsüpermetriin (CAS 52315-07-8): 1,00g/kg, D-trans-tetrametriin (CAS 1166-46-7): 0,46g/kg, püretriin ja püretroid (CAS 8003-34-7): 1,00g/kg.

Ohutuseeskirjad: EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. H222 Eriti tuleohtlik aerosool. H229 Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P211 Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. P251 Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P273 Vältida sattumist keskkonda. P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P410+P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Kasutada ja hoida eemal tulest ja muudest tulekolletest, kuumuse allikatest ning kasutusel olevatest elektriseadmetest. Mitte suitsetada. Vältida udu sissehingamist. Mitte visata jäätmeid kanalistasiooni ja veekogudesse. Ohutu kasutamise tagamiseks kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil kasutusjuhendit järgides. Pihustada lühikeste vajutustega.  Peale kasutamist õhutada korralikult ruume. Mitte pihustada inimeste või loomade suunas.  Hoida eemal või katta kinni toiduained, -nõud, akvaariumid, terraariumid ja loomapuurid, enne pihustamist lülitada välja akvaariumi pumbad. Ägedate mürgistusjuhtumite korral helistada Mürgistusteabekeskuse lühinumbrile 16662. Visata tühi pakend ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Visata kasutamata toode ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele; pakendi taaskasutamine on sellisel juhul keelatud.

Kasutada enne: vaata kirjet pakendil.

Registreerimisnumber: 0634/10

Toode on soovinimekirja lisatud