Kirjuta meile
KAST 12 tk! Kapo prussakamürk 400 ml

KAST 12 tk! Kapo prussakamürk 400 ml

101,39 €
EAN: 3365000030905

Hävitab prussakaid, tarakane ja lutikaid.

Ajab putukad elupaigast välja ja kutsub esile nende kohese surma

Töödeldud pindadel toimib kuni 3 kuud.

Kasutamine. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Enne kasutamist loksutada. Pihustada (8 korda, vajutuse pikkus 1 sekund) kuni 12 m² ruumi 20-25 cm kauguselt otse putukatele või nende radadele.

Korrata peale igat pesukorda. Tõrje peatamiseks õhutada ruumi kuni 15 min. ja loputada töödeldud pinnad.

3365000030905

Toimeained: tetrametriin (CAS 7696-12-0): 4,02g/kg, D-fenotriin (CAS 188023-86-1): 2,59g/kg, tsüpermetriin (CAS 52315-07-8): 1,49g/kg.

Ettevaatust: Eriti tuleohtlik. Keskkonnaohtlik. Sisaldab tsüpermetriini. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Kasutada ja hoida eemal tulest ja muudest tulekolletest, kuumuse allikatest ning kasutusel olevatest elektriseadmetest. Mitte suitsetada. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Rõhu all olev: mitte hoida päikese käes ja temperatuuril üle 50 °C. Keelatud purustada ja põletada ka peale kasutamist. Mitte pihustada lahtisesse tulle ega mistahes hõõguvatele materjalidele. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Peale kasutamist õhutada ruume korralikult. Vältida udu sissehingamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Mitte pihustada inimeste või loomade suunas. Hoida eemal või katta kinni toiduained, -nõud, akvaariumid, terraariumid ja loomapuurid, enne pihustamist lülitada välja akvaariumi pumbad. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.  Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Ägedate mürgistusjuhtumite korral helistada Mürgistusteabekeskuse lühinumbrile 16662. Visata tühi pakend ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. 

Säilimisaeg 4 aastat valmistamise kuupäevast. Kasutada enne: vaata kirjet pakendil.

Registreerimisnumber: 0698/10

Toode on soovinimekirja lisatud