Kirjuta meile
KAST 12 tk! Kapo koitõrjevahend 400 ml

KAST 12 tk! Kapo koitõrjevahend 400 ml

92,91 €
EAN: 3365000031889

Spetsiaalselt välja töötatud koide ja nende munade hävitamiseks.

Kiire toimega, meeldiva lõhnaga, ei tee rasvaseks, ei jäta plekke, pikaajalise toimega.

Kaitseb villaseid materjale, vaipu, karusnahka jne. kuni 3 kuud.

Kasutamine. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Enne kasutamist loksutada. Kasutada otsik üleval. Kohene kaitse: pihustada otse pinnale (2 vajutust, mille kestus on 2 sekundit) ligikaudu 30 cm kauguselt.

Aastaaegade põhine kaitse: pihustada ühtlaselt lühikeste vajutustega ligikaudu 30 cm kauguselt pinnale ja riiete sisepoolele, töödelda riidekappe.

Tõrje toime peatamiseks ja enne riiete taaskasutamist pesta kangast.

3365000031889

Toimeained: küpermetriin (CAS 52315-07-8): 0,8g/kg, D-fenotriin (CAS 188023-86-1): 0,98 g/kg, D-trans-tetrametriin (CAS 1166-46-7): 0,56g/kg.

Ohutuseeskirjad: H222 Eriti tuleohtlik aerosool. H229 Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P211 Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. P251 Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P273 Vältida sattumist keskkonda. P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P410+P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kemikaal või tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Vältida udu sissehingmist. Mitte visata jäätmeid kanalistasiooni ja veekogudesse. Ohutu kasutamise tagamiseks kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil kasutusjuhendit järgides. Pihustada lühikeste vajutustega.  Peale kasutamist õhutada ruume  korralikult.   Mitte pihustada inimeste või loomade suunas.  Hoida eemal või katta kinni toiduained, -nõud, akvaariumid, terraariumid ja loomapuurid, enne pihustamist lülitada välja akvaariumi pumbad. Ägedate mürgistusjuhtumite korral helistada Mürgistusteabekeskuse lühinumbrile 16662. Visata tühi pakend ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Visata kasutamata toode ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele; pakendi taaskasutamine on sellisel juhul keelatud.

Kasutada enne: vaata kirjet pakendil.

Registreerimisnumber: 0630/10 

Kliendid, kes antud toote ostsid, on ostnud ka:

Toode on soovinimekirja lisatud