Kirjuta meile
KAST 12 tk! Kapo herilase- ja parmumürk 400 ml

KAST 12 tk! Kapo herilase- ja parmumürk 400 ml

82,63 €
EAN: 3365000030967

Herilase-, vapsiku- ja parmumürk. 

Spetsiaalselt välja töötatud herilaste, vapsikute ja parmude hävitamiseks ja eemale peletamiseks.

Kiire toimega, meeldiva lõhnaga, ei jäta plekke.

Püretriinidega.

Praktiline kämpingutes ja karavanides.

Käitlemisel täita ohutusnõudeid!

Sisaldab biotsiidi.

Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Kasutamine. Enne kasutamist loksutada. Pihustada pinnale umbes 30 cm kauguselt. Kasutada otsik üleval. 12 m² ruumi puhul pihustada 8 vajutust, mis kestavad 1 sekund otse putukatele õhus või pindadele nagu aknapiidad, laed jne. Tõrje toime peatamiseks õhutada ruumi 15 minutit ja loputada töödeldud pindasid.

3365000030967

Toimeaine: D-trans-tetrametriin (CAS 1166-46-7): 2,06g/kg, D-fenotriin (CAS 188023-86-1): 2,00g/kg.

Ohutuseeskirjad: EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. H222 Eriti tuleohtlik aerosool. H229 Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P211 Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. P251 Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. P260 Pihustatud ainet mitte sisse hingata. P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P410+P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kemikaal või tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Mitte visata jäätmeid kanalistasiooni ja veekogudesse. Ohutu kasutamise tagamiseks kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil kasutusjuhendit järgides. Pihustada lühikeste vajutustega.  Mitte pihustada inimeste või loomade suunas.  Hoida eemal või katta kinni toiduained, -nõud, akvaariumid, terraariumid ja loomapuurid, enne pihustamist lülitada välja akvaariumi pumbad. Ägedate mürgistusjuhtumite korral helistada Mürgistusteabekeskuse lühinumbrile 16662. Visata tühi pakend ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Visata kasutamata toode ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele; pakendi taaskasutamine on sellisel juhul keelatud.

Kasutada enne: vaata kirjet pakendil.

Registreerimisnumber: 0639/10

Toode on soovinimekirja lisatud